Obituary Listings

Aldona Sciukas Meilus
There are condolences waiting approval on Aldona's Tribute wall
Obituary for Aldona Sciukas Meilus

Gimė 1928 m. balandžio 12 d., Lietuvoje, Marijampole..
Mirė 2017 m. liepos 13 d. , Orland Park, Il.
Gyveno Orland Park, anksčiau Chicago, Beverly.
Nuiludi liko vyras Romas P. Meilus; daug dukterečiai ir sūnenai.;
Priklause Liet. Skautams.
Pašarvota trečiadieni liepos 19 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont., kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionė laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.