Obituary Listings

Bronius Cernius
There are condolences waiting approval on Bronius's Tribute wall
Obituary for Bronius Cernius

Gimė 1925 m. birželio 15 d., Lietuvoje
Mirė 2018 m. vasario 9 d. , Lockport, IL.
Gyveno Lockport, IL., anksčiau Chicago, Marquette Park.
Nuiludi liko duktė Danutė Ripskienė su vyru Stasys; duktė Danguolė Sclazo su vyru Steven;duktė Dalia Černiauskaitė; duktė Laima Ink su vyru Steven; anukai Vitas, Tomas,Stevie, Krista, Andreas, ir Stefan; svaine Aksenija Kurienė su vyru Bronius su šeima; ir kiti gimines;
A. + A. Bronius buvo vyras A. A. Bronė Savickaitė.
Priklause Liet. Angliju Klubui.
Pašarvotas penktadieni vasario 16 d. 9:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje,14911 127th St., Lemont, IL. 60439 kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionis laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


Previous Events

Visitation

Friday

16

Feb

9:00 AM - 10:30 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Service

Friday

16

Feb

10:30 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Cemetery Details

Location

St. Casimir LIthuanian Cemetery

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.