Obituary Listings

Donata "Donna" Frizelis
There are condolences waiting approval on Donata's Tribute wall
Obituary for Donata "Donna" Frizelis

Mirė 2017 m. liepos 19 d. Naperville, Il.
Gimė 1930 m. spalio 20 d., Lietuvoje.
Gyveno Naperville, Il. , anksčiau Burbank, Il .
Nuliude liko sūnus Edvardas su žmona Karen; sūnus Ricardas su žmona Shelley; dvi seserys Felyte ir Vilija; ir kiti gimines Amerikoje ir Lietuvoje.
A. + A. Donata buvo žmona A. + A. Stasio , ir buvo svaine A. + A. Liongino Pliura.
A. + A. velione pašarvota bus šeštadieni liepos 22 d. 10:00 val. ryto iki 12:30 val. popiet Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.(arti Derby Rd.), Lemont, i Pal Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurijoje 1:00 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišiu velionė bus palaidota Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinese.

Nuliūdę šeima.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus , ir pažistamus dalyvauti laidotuvese.


To send flowers or a remembrance gift to the family of Donata "Donna" Frizelis, please visit our Tribute Store.

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Donata "Donna" Frizelis

Thank you for sharing your
memory of Donata

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.