Obituary Listings

Eugenia Jakaitis Rackus
There are condolences waiting approval on Eugenia's Tribute wall
Obituary for Eugenia Jakaitis Rackus

A†A EUGENIA RACKIENĖ JAKAITYTĖ gimė 1922 m. lapkričio 30 d. Lietuvoje. Mirė 2018 m. birželio 4 d. Chicago, IL. Gyveno Marquette Parko rajone, Chicago, IL, anksčiau Omaha, Nebraska. Nuliūdę liko: sūnūs Edvardas ir Jonas; dukterėčia Julytė Žemaitaitytė-Kulys su vyru Juozu; pusbrolis vyskupas Juozas Žemaitis Lietuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 9 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.


Previous Events

Visitation

Saturday

9

Jun

9:00 AM - 10:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, Illinois 60629

Service

Saturday

9

Jun

10:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, Illinois 60629

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.