Obituary Listings

There are condolences waiting approval on Juozas's Tribute wall
Obituary for Juozas "Joseph" Sulaitis

Gimė 1921 m. birželio 29 d., Lietuvoje.
Mirė 2017 m. rugpjūčio 29 d. , St. Petersburg, FL.
Gyveno St. Petersburg, FL., anksčiau LaGrange Park, Il. ir Cicero, IL.
Nuiludi liko duktė Dalia Remienė su vyru Edmundu; brolis Edvardas gyveno Cicero, IL.; ir kiti gimines Lietuvoje ir Amerikoje.
A. + A. Juozo buvo vyras A. + A. Aldona Balčiunaite.
Priklause Lithuanian American Club, St. Petersburg, FL.
Vietoj gelių prašom aukoti Lithuanian American Club, 4880 46th Ave. N., St. Petersburg, FL., 33714
Pašarvotas ne penktadieni rugsejo 30 d. 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, Marquette Park, kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionis laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


Previous Events

Visitation

Saturday

30

Sep

9:30 AM - 10:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, Illinois 60629

Mass at 10:00 A.M. Entombment St. Casimir Lithuanian Cemetery

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.