Obituary Listings

Juozas "Joseph" Sulaitis
There are condolences waiting approval on Juozas's Tribute wall
Obituary for Juozas "Joseph" Sulaitis

Gimė 1921 m. birželio 29 d., Lietuvoje.
Mirė 2017 m. rugpjūčio 29 d. , St. Petersburg, FL.
Gyveno St. Petersburg, FL., anksčiau LaGrange Park, Il. ir Cicero, IL.
Nuiludi liko duktė Dalia Remienė su vyru Edmundu; brolis Edvardas gyveno Cicero, IL.; ir kiti gimines Lietuvoje ir Amerikoje.
A. + A. Juozo buvo vyras A. + A. Aldona Balčiunaite.
Priklause Lithuanian American Club, St. Petersburg, FL.
Vietoj gelių prašom aukoti Lithuanian American Club, 4880 46th Ave. N., St. Petersburg, FL., 33714
Pašarvotas ne penktadieni rugsejo 30 d. 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, Marquette Park, kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionis laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


Previous Events

Visitation

Saturday

30

Sep

9:30 AM - 10:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, Illinois 60629

Mass at 10:00 A.M. Entombment St. Casimir Lithuanian Cemetery

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.