Obituary Listings

There are condolences waiting approval on Lucia's Tribute wall
Obituary for Lucia Valatkaityte Krutulis

mirė 2017 m. spalio 5 d.
Gimė 1927 m. balandžio 4 d. Kaune, Lietuvoje.
1944 metais su šeima pasitraukė į Vokietiją. Penkerius metus
gyveno Spakenbergo pereinamojoje stovykloje. 1949 m. rugpjūčio
mėn. padedama geraširdžių draugų, Liucija su šeima atvyko į
JAV ir apsigyveno Čikagoje. 1950 m. balandžio mėn. Liucija susituokė
su Severinu Krutuliu. Pora susilaukė dviejų sūnų ir dukters.
Šeima visą laiką gyveno Čikagoje ir jos apylinkėse.
2010 m. birželio mėn. Severinas iškeliavo Amžinybėn, o 2016 m.
lapkričio mėn. Dievas pasišaukė Liucijos jauniausiąjį sūnų
Edvardą. Nors nuo 2010 m. Liucija gyveno viena, ji visada palaikė
glau džius ryšius su savo artimaisiais.
Netekę brangios, mylimos motinos, uošvės, močiutės ir sesers
giliame nuliūdime liko: sūnus Arūnas su žmona Irena; duktė Jū -
ratė Neuman su vyru George bei vaikais Nicholas, Alex ir Me -
lissa; marti Wendy su sūnumi Myles; sesuo Dalia Pauliu ko nienė
su vyru Rimantu bei vaikais Audriumi, Dana Mc Causland su
vyru John ir vaikais Lidija Oles su šeima ir Vilija. Kartu liūdi ar -
timieji Lietuvoje.
Laidotuvės pirmadienį, Spalio 16 d. Atsisveikinimas vyks
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje nuo 9 val. r. iki 10:30 val.
r. Šv. Mišios už ve lio nės sielą bus aukojamos 10:30 val. r. Po Mišių
velionė bus pa lai dota Šv. Kazimiero kapinėse.
Kviečiame šeimos narius, draugus ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse ir prisiminti a. a. Liuciją savo maldose.
Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui
,,Sau lutė” (Sunlight Orphan Aid for Lithuania) arba Lietuvių
Fon dui.
Nuliūdusi šeima


Previous Events

Visitation

Monday

16

Oct

9:00 AM - 10:30 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Service

Monday

16

Oct

10:30 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.