Obituary Listings

Regina Giniotis Sabaliunas
There are condolences waiting approval on Regina's Tribute wall
Obituary for Regina Giniotis Sabaliunas

Gimė 1920 m. vasario 15 d., Lietuvoje..
Mirė 2017 m. lapkričio 29 d. , Joliet, Il.
Gyveno Lemont, anksčiau Hot Springs, Arkansas.
Nuiludi liko duktė Irena Žukauskienė su šeima; duktė Virginia Mačiulis su vyru Thomas Kopack su šeima; bei kiti gimines.
Vietoj gelių prašom aukoti Camp Rakas.
Pašarvota antradieni gruodžio 5 d. 10:00 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, 14911 127th St., Lemont., kurioje 11:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionė laidotuves bus privačios Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.


Previous Events

Visitation

Tuesday

5

Dec

10:00 AM - 11:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Service

Tuesday

5

Dec

11:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Private interment at St. Casimir Lithuanian Cemetery.

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.