Obituary Listings

Stase Miliauskas
There are condolences waiting approval on Stase's Tribute wall
Obituary for Stase Miliauskas

Mūsų mylima mamyte, uošviene, močiute ir promočiute Stasė mire 2018 m. sausio 11 d., 3:55 val. p.p.. sulaukusi 100 m.
Buvo žmona A.+A. Petro Miliausko.
Gime 1917 m. birželio 22 d. Marijampoles aps., Pakruopiškiu kaime.
Emigravo į Argentina 1939. Ten išgyveno 21 m.
1958 emigravo su šeima įi JAV įi New York, 1962 persikele įi Chicago, gyveno Marquette Park veliau Lemonte. Dirbo Šventu Kryžiaus ligonineje iki pensijos.
Nuliude liko duktė Alicia Mikučauskienė su vyru Alfredo; anukės Linda, Alda Polikaitienė su vyru Audrium; proanukės Nida, Vija, ir Gaja; anukas Gintas bei gimines Lietuvoje.
Velione bus pašarvota antradieni sausio 16 d. 3:00 iki 7:00 val. vakarė Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.(arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuves ivyks treciadieni, sausio 17 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojomo namuose į Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velione laidotuves bus Sv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.
Liudinti šeima.


Previous Events

Visitation

Tuesday

16

Jan

3:00 PM - 7:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Service

Wednesday

17

Jan

9:30 AM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Service

Wednesday

17

Jan

10:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.