Obituary Listings

Vytautas Kolis
There are condolences waiting approval on Vytautas's Tribute wall
Obituary for Vytautas Kolis

Gimė 1926 m. sausio 1 d., Lietuvoje, Kedainuose.
Mirė 2018 m. sausio 14 d., Palos Hills,, IL.
Gyveno Palos Hills, IL.
Mylimas vyras Onos Rackauskaitės, Tėvas dukters, Janinos(Kolytė) Kilty ir A. + A. sūnaus Vytauto. Brolis sesers Irenos Kolytė Summers ir A.+A. brolio Andriaus Kolis ir ju vaikai.Palieka žmonos dvi seseris,, Aldona Matas ir Eleonora Zidonis; ketures puseseres Irena(Marchertaitė) Petravičius, Liuda(Luinytė) Kuprėnas, Marilė(Kolytė) Fairbanks, Lilė (Kolyte) Slobodin; trys pusbrolius: Vytautas Marchertas, Gediminas Marchertas, ir Algirdas Marchertas, ir kitos gimines, draugus, ir pažystamus JAV ir Lietuvoje.
Vietoj gelių prašom aukoti „Saulutes“.
Pašarvotas penktadieni sausio 19 d. 3:00 iki 9:00 val. vakarė Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.(arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuves ivyks antradieni, sausio 20 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojomo namuose į Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, kurioje 10:00 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišiu velionis laidotuves bus Šv. Kazimiero Lietuvių kapinese.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažystamus dalyvauti laidotuvese.

Devoted husband of Ona Kolis, nee Rackauskas. Loving father of janina Kilty and the late Vytautas Kolis. Dearest brother of Irena Summers and Andius Kolis & families. Beloved brother in law of Aldona Matas and Eleonora Zidonis. Deaerst cousin of Irena Petravicius, nee Marchertas, Liuda Kuprenas, nee Luinys, Marile Fairbanks, nee Kolis, Lile Slobodin, nee Kolis, Vytautas Marchertas, Gediminas Marchertas, and Algirdas Marcheras and families. Vytautas is also survived by other relatives and friends in the United States and Lithuania. In lieu of flowers, Memorial Offerings in Mr. Kolis name may be made to "Saulute" (Lithuanian Orphan Aid), 1133 Amber Drive, Lemont, IL. 60439 and will be deeply appreciated.


Previous Events

Visitation

Friday

19

Jan

3:00 PM - 9:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Service

Saturday

20

Jan

9:30 AM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Service

Saturday

20

Jan

10:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.