Obituary Listings

Aldona Silas Kaminskas

March 5, 1929 October 1, 2019
Aldona Silas Kaminskas
There are condolences waiting approval on Aldona's Tribute wall
Obituary for Aldona Silas Kaminskas

Aldona Šilaitė Kaminskienė
Po sunkios ligos iškeliavo anapilin 2019 m. spalio 1 d.
Gimė 1929 m. kovo 5 d. Lietuvoje urėdo Petro Šilo ir mokytojos Rozalijos Ruigytės Šilienės šeimoje. Gelbėdamiesi nuo sovietų, šeima pasitraukė į Vakarus ir gyveno Hanau karo pabėgėlių stovykloje. Atvykę į JAV, apsigyveno Čikagoje. 1958 m. ištekėjo už Elegijaus Kaminsko ir sukūrė šeimą. Buvo uoli skautė, dalyvavo Santaros Šviesos suvažiavimuose, mėgo fotografuoti, vėrė gintaro papuošalus. Labai mylėjo Lietuvą, padėjo ne vienam, atvykusiam iš tėvynės įvairiausiais sveikatos bei labdaros reikalais, nuolat prisidėjo prie išeivijos kovos už Lietuvos nepriklausomybę. Dirbo optometriste nuosavoje optikoje Marquette Parke, vėliau dr. Lino Sidrio oftalmologijos kabinete. Aktyviai dalyvavo „Vaiko vartai į mokslą“ veikloje. Buvo meniškos sielos, linksma ir nuoširdi, mėgo draugiją, visuomet padėdavo kitiems.

Giliam liūdesy liko: dukra Rasa su draugu Bob ir dukra Andrėja, anūkės Lina su vyru Kenny ir Daiva su vyru Matt, brolio a. a. Vytenio žmona našlė Vida su sūnumis Algiu ir Dariumi su šeimomis, sesers a. a. Rasos vyras našlys Jonas Vazbys su dukra Gaile ir sūnumi Tomu su žmona Delia, bei daugelis artimųjų, draugų, pažįstamų Lietuvoje ir JAV.
A. a. Aldona bus pašarvota spalio 8 d., antradienį, nuo 9 val. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, ten 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti Aušros Vartų–Kernavės skaučių tuntui, organizacijai „Vaiko vartai į mokslą“ arba Cure Alzheimer’s Fund.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Aldoną savo maldose.

Nuliūdusi šeima


To send flowers or a remembrance gift to the family of Aldona Silas Kaminskas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Tuesday

8

Oct

9:00 AM 10/8/2019 9:00:00 AM - 10:00 AM 10/8/2019 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Service

Tuesday

8

Oct

10:00 AM 10/8/2019 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Aldona Silas Kaminskas

Thank you for sharing your
memory of Aldona

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...