Obituary Listings

Antanas Pauzuolis

November 30, 1921 June 27, 2018
Antanas Pauzuolis
There are condolences waiting approval on Antanas's Tribute wall

Plant a tree in memory of Antanas

A proud partner of Honoring a Life
Obituary for Antanas Pauzuolis

Antanas “Tony” Pauzuolis, June 27, 2018. Age 96. Devoted husband of the late Emilija Pauzuolis. Loving father of Rimantas(Patricia), Algirdas(Judith) and the late Linas(late Carrie) Pauzuolis. Cherished grandfather of 5 and great grandfather of 4. Beloved brother of Joana Gedrimas and family in Lithuania. Antanas was a member of the Lithuanian Scouts. Director of the Lithuanian youth center in Chicago, IL., Knights of Lithuania Lodge C-112, and former treasurer of the Lithuanian Partisan’s Society. In lieu of flowers, Memorial Offerings in Anthony's name may be made to the Lithuanian Youth Center or to the Alzheimer's Foundation.

A†A ANTANAS PAUŽUOLIS mirė 2018 m. birželio 27 d. Elgin, IL. Gimė 1921 m. lapkričio 30 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Gyveno Hoffman Estates IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Rimantas, marti Patricia; sūnus Algirdas, marti Judith; 5 anūkai, 4 proanūkai; sesuo Joana Gedrimienė su šeima Lietuvoje. A. a. Antanas buvo vyras a. a. Emilijos, tėvas a. a. Lino ir uošvis a. a. Carrie. Buvo Partizanų globos fondo finansininkas, priklausė Lietuvos vyčių kuopai C-112, darbavosi Jaunimo centro taryboje, buvo aktyvus Lietuvos skautų sąjungos narys, ilgametis „Draugo” bendradarbis.
Vietoj geliu prasom aukoti Jaunimo Centras arba Alzheimer Foundation.


Velionis bus pašarvotas sekmadienį, liepos 1 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 2 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima.


To plant a tree in memory of Antanas Pauzuolis, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Sunday

1

Jul

3:00 PM 7/1/2018 3:00:00 PM - 8:00 PM 7/1/2018 8:00:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Visitation

Monday

2

Jul

9:00 AM 7/2/2018 9:00:00 AM - 10:00 AM 7/2/2018 10:00:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, IL 60629

Nativity B.V.M. Church
2700 West 69th St. Chicago 60629 IL
United States

Service

Monday

2

Jul

10:00 AM 7/2/2018 10:00:00 AM
Nativity B.V.M. Church

2700 West 69th St.
Chicago, IL 60629

Nativity B.V.M. Church
2700 West 69th St. Chicago 60629 IL
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Loading...