Obituary Listings

Anna Ramas

December 20, 1922 January 15, 2018
Anna Ramas
There are condolences waiting approval on Anna's Tribute wall
Obituary for Anna Ramas

Mirė 2018. m. sausio 15 d.
Gyveno Cicero, IL, anksčiau Philadelphia, PA.
Gimė 1922 m. gruodžio 20 d. Kaune.
Velionė buvo a. a. Romualdo Steinerto ir a. a. Anastazijos
Vir ba šaitės duktė.
Karo metu šeima išvyko į Vokietiją, kur Onutė dirbo vaisti -
nėje. DP stovykloje ji sutiko anglų kalbos mokytoją Povilą Rama -
naus ką ir už jo ištekėjo. Vokietijoje jiems gimė dukra Angelika.
1950 metais Povilas su Onute išvyko į JAV, o jos tėvai, du
broliai ir dvi seserys vėliau išvyko į Australiją. Kitos dvi seserys
liko Lietuvoje. Onutė su vyru iš pradžių gyveno Philadelphijoje,
kur jiems gimė antra dukra Rimgailė. Vėliau šeima persikraustė
į Či ka gą, IL. Čia, Cicero, Onutė su Povilu nusipirko mažą maisto
krautu vėlę. Vėliau Onutė 25 metus išdirbo laborante Franklin
Boulevard ligoninėje.
Ji buvo labai švelnaus būdo ir daug padėdavo giminėms, likusiems
Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dukros Angelė Ramaitė, Mary Rimgailė Ladas
(Ja mes), sesuo ir du broliai Australijoje su šeimomis, daug
giminių Kaune ir Tauragėje.
Velionė bus pašarvota sausio 19 d., penktadienį, 9 val. ryto
Pal. Jur gio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemonte, kurioje
10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv.
Mišių ve lionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Liūdinti šeima


To send flowers or a remembrance gift to the family of Anna Ramas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Friday

19

Jan

9:00 AM 1/19/2018 9:00:00 AM - 10:00 AM 1/19/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Service

Friday

19

Jan

10:00 AM 1/19/2018 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, Illinois 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 Illinois
United States

Cemetery Details

Location

Saint Casimir Lithuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, Illinois 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 Illinois
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Anna Ramas

Thank you for sharing your
memory of Anna

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.