Obituary Listings

Ancius Laniauskas

March 6, 1938 October 11, 2019
Ancius  Laniauskas
There are condolences waiting approval on Ancius 's Tribute wall
Obituary for Ancius Laniauskas

Mirė š. m. spalio 11 d.
Gimė 1938 m. kovo 6 d. Lietuvoje.
Gyveno Carol Stream, IL, anksčiau Cicero, IL.
Karo metu su šeima pasitraukė į Vokietiją, ten baigė Vasario 16-osios gimnaziją. Ancius tarnavo JAV kariuomenėje, buvo Viet¬namo karo veteranas. Daug metų dirbo mechanikos inžinieriumi.
Nuliūdę liko: žmona Birutė Sedleckaitė, sesuo Elena Oli¬šaus¬kienė su šeima, pusseserė Regina Šilgalienė, pusbrolis Marius La¬niauskas su šeima, svaine Alfonsa Laniauskienė, kiti giminės bei draugai Lietuvoje ir Ame¬rikoje.
A. a. Ancius buvo a. a Alfonso ir a. a. Vacio brolis bei a. a. Ri¬man¬to pusbrolis.
Velionis bus pašarvotas spalio 16 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks spalio 17 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, Inc., šv. Mišioms arba Chicago’s Mothers Foundation, Inc.

Nuliūdę artimieji


To send flowers or a remembrance gift to the family of Ancius Laniauskas, please visit our Tribute Store.

Previous Events

Visitation

Wednesday

16

Oct

3:00 PM 10/16/2019 3:00:00 PM - 8:00 PM 10/16/2019 8:00:00 PM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Service

Thursday

17

Oct

9:30 AM 10/17/2019 9:30:00 AM
Petkus Lemont Funeral Home

12401 South Archer Avenue
Lemont, IL 60439

Petkus Lemont Funeral Home
12401 South Archer Avenue Lemont 60439 IL
United States

Service

Thursday

17

Oct

10:00 AM 10/17/2019 10:00:00 AM
Blessed Jurgis Matulaitis Mission

14911 127th Street
Lemont, IL 60439

Blessed Jurgis Matulaitis Mission
14911 127th Street Lemont 60439 IL
United States

Cemetery Details

Location

St. Casimir LIthuanian Cemetery Final Resting Place

4401 West 111th Street
Chicago, IL 60655

4401 West 111th Street Chicago 60655 IL
United States
Albums

Create new album
 
Subscribe To ObituariesWe appreciate your support
In accordance with the wishes of the family, this
message has been declined.
Ancius  Laniauskas

Thank you for sharing your
memory of Ancius

Provide comfort by sending fresh
flowers from our local florist.

Send Flowers
No thanks, please don't show me this again.
Loading...